senko-architects-ID_13_04

ID_13 Ethno, Kyiv UA 2018

Studio Session-574

ID_20 Fond, Kyiv UA 2020

senko-architects-ID_10_01

ID_10_Anna Varna, BG 2018

senko-architects-ID_15_01

ID_15 Vastu House, Kozin UA 2019-2020

senko-architects-ID_16_04

ID_16, Іrpin UA 2019

senko-architects-ID_14_01

ID_14 SA, Kharkov UA 2019

senko-architects-ID_19_01

ID_16 Rusanovka, Kyiv UA 2019-2020

senko-architects-ID_09_01

ID_09, Kharkov UA 2017-2020

senko-architects-ID_08_01

ID_08, Berlin DE 2018

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram